Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๑๐ วัด
มหานิกาย ๑๐๓
วัด
ธรรมยุต วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง วัด
มหานิกาย วัด
ธรรมยุต วัด
วัดราษฎร์ ๑๐๔ วัด
มหานิกาย ๙๘ วัด
ธรรมยุต วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสมุทรสงคราม
พระภิกษุ ๑,๔๔๙ รูป
มหานิกาย ๑,๓๗๙ รูป
ธรรมยุต ๗๐ รูป
สามเณร ๕๕ รูป
มหานิกาย ๔๗ รูป
ธรรมยุต รูป

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลจำนวนวัด ที่พักสงฆ์ พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี และศิษย์วัด จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลจัดประโยชน์ที่ดินศาสนสมบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจำปี ๒๕๕๙

ข้อมูลบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด สมุทรสงคราม ตามมติมหาเถรสมาคม
ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด สมุทรสงคราม ดีเด่น
ข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม
ำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม