Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การจัดการข้อร้องเรียน

 

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียน โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำรายละเอียดในการจัดการข้อร้องเรียน รายละเอียดปรากฏเอกสารดังแนบ

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน