Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่แก่ผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ของ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยในการนี้ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนรับมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๑ "บ้านบางกระรี้ หมู่ ๒ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม"

ภาพ : นวพร/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.