Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีมอบเกียรติบัตร "องค์กรที่ได้รับคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางพัสนีย์ แก้วขาว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมและรับมอบเกียรติบัตร "องค์กรที่ได้รับคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)" โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร

ภาพ : วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.