Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

โครงการประชาชนร่วมกันฟังธรรม รักษาศีล ๕ ปวงประชามีสุข เข้าสู่หน้าหนาว

วันพุทธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชาชนร่วมกันฟังธรรม รักษาศีล ๕ ปวงประชามีสุข เข้าสู่หน้าหนาว ณ บริเวณศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง บรรยายธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนน้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ลดความขัดแย้ง เกิดความรักความสามัคคีปรองดอง ทำให้สังคมสงบสุข ร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.