Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ประทานใบแต่งตั้งพระธรรมทูต และประทานโอวาทแก่ที่ประชุม

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.