Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีส่งมอบปลาทูแห้งและสิ่งของให้กับผู้แทนกองทัพเรือ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีส่งมอบปลาทูแห้งและสิ่งของให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูแห้งและสิ่งของ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับพลเรือตรี บรรพต แจ้งกระจ่าง รองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.