Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๘ คน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่/พศ., นวพร/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.