Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อุทยาน ร.๒ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.