Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การอบรมและจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

การอบรมและจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

การอบรมและจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยในส่วนของคณะสงฆ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้คณะสงฆ์ทั้งจังหวัด สามารถทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้สำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญที่วัด