ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร

          วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ สำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ขอพระราชทาน ไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และนางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีดังกล่าว
          สำหรับวัดราชบุรณะ สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๒๙๖ เดิมชื่อวัดเขาห่อ เนื่องจากวัดมีภูเขาล้อมรอบ ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดราชบุรณะ กับพระราชทาน "พระพุทธสิหิงห์" เป็นพระประธานประจำอุโบสถ ทั้งนี้ วัดได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรรม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับศึกษาหลักธรรม คำสอน ตามหลักพระพุทธศาสนา และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบันมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นเจ้าอาวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,364