ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ระเบียบ มส.ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2564.pdf |
pdf มติ มส.ที่ 392_2565 ในการประชุม ครั้งที่ 11_2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65.pdf |
pdf มติ มส.ที่ 868_2565 ในการประชุม ครั้งที่ 26_2565 เมื่อวันที่ 31ต.ค.65 ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2_2565.pdf |
pdf คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 2_2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261