วันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

          ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตนเอง ซึ่งในปีนี้ วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา นั้น
          ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕" และประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่เห็นสมควร และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ผ่านระบบบงนามออนไลน์ ๓ ช่องทาง ได้แก่
          ๑. Application Smart อสม.
          ๒. เว็บไซต์ อสม.com
          และ ๓. เว็บไซต์ Stopdrink.com


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,525