การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ปลาทูแม่กลอง"

            ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ปลาทูแม่กลอง” ทะเบียนเลขที่ สช 66100207 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองรักษาเอกลักษณ์คงไว้ซึ่งคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และป้องกันการแอบอ้างสินค้าจากแหล่งผลิตอื่น
          ทั้งนี้ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาทูแม่กลอง คำขอเลขที่ 64100276 ทะเบียนเลขที่ สช 66100207 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

----------------------------------------------------------------------
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศขึ้นทะเบียน IG ปลาทูแม่กลอง.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261