สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

สธจ.สส. แห่งที่ วัด ที่อยู่ เจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส พิกัดสถานที่ตั้ง
เพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระราชสมุทรวชิรโสภณ
ภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูวินัยธรเฉลิม อุจฺจโย
เจริญสุขารามวรวิหาร ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม พระครูสมุทรปัญญาพล
เทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูประภัศร์วรพินิจ
ช่องลม ต.บ้านปรก  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระครูสมุทรกิตติวัฒน์
ดาวโด่ง ต.คลองเขิน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระครูวินัยธรลือชา อาภสฺสโร
ลาดเป้ง ต.นางตะเคียน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระครูพิศาลสมุทรกิจ
ปากลัด ต.คลองเขิน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์
บางขันแตก ต.บางขันแตก  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม พระครูสมุทรวรคุณ
๑๐ ปากน้ำ ต.แควอ้อม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูสมุห์วิสุทธิ์ ธมฺมวิสุทฺโธ
๑๑ บางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูปิยธรรมากร
๑๒ สาธุชนาราม ต.บางแค  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูวิจิตรสมุทรการ
๑๓ บางกะพ้อม ต.อัมพวา  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม พระครูสมุห์ไพศาล อารยธมฺโม
๑๔ ปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์
๑๕ บางใหญ่ ต.กระดังงา  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม พระครูปลัดวชิรบดินทร์ ธมฺมสรโณ

 

สธจ.สส.(ธ) แห่งที่ วัด ที่อยู่ เจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส พิกัดสถานที่ตั้ง
เกตการาม พระอารามหลวง ต.โรงหีบ  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 2558.pdf |
pdf จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 4.pdf |
pdf จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 5-15.pdf |
pdf จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม (ธ) แห่งที่ 1.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404