พิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ) และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่อง ในวาระ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
ถ่ายทอดสดจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น. เป็นต้นไป


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404