โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕

๑. โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์  จังหวัดตรัง
๒. โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261