พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูประภัศร์วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออัมพวา พระครูปิยธรรมากร เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์ พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก
          ทั้งนี้ ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ ๗๔๖/๒๕๖๖ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน ๑๒ ครั้ง สำหรับส่วนภูมิภาค ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261