ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
ระเบียบ มส.ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2564.pdf |
มติ มส.ที่ 392_2565 ในการประชุม ครั้งที่ 11_2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,024