ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

     สืบเนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฎิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม ๗๕ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ดังต่อไปนี้
๑. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
๒. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุ บำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
๔. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
๕. ทำนุ บำรุง พุทธศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด

     ทั้งนี้ การจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ รายนาม ระยะเวลา
นายสัจจา  วงศาโรจน์ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
นางสาวสุภาพ  สุปัญจนันท์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
นางสมศรี  จินะวงษ์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายสุรพล  กรีถาวร ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายสมนึก  ดีหะสิงห์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายณฐกร  จิรภัคพงค์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
นายแก้ว  ชิดตะขบ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐ นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมานุกูล ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๑ นายสมบัติ  พิมพ์สอน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๒ นางสาวมาลินี  สวยค้าข้าว ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๓ นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑๔ นางสาวฉันทณา  โพธาราม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181