ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

 

https://www.onab.go.th/cms/s1/u316/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

ชื่อ-นามสกุล   นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา 
   1. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการรับราชการ
    1. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    2. เลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    3. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,404