การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
     ๑. บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก
     ๒. บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
     ๓. บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
     ๔. บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ
     ๕ บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม


ไฟล์เอกสารประกอบ
เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,385