การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕
มติที่ ๔๘๐/๒๕๖๕
เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช


          ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเข้าเฝ้าถวายสักการะและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี เพื่ออนุวัตตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางราชการ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้
          ๑. เปิดให้เข้าลงนามถวายสักการะที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
          ๒. คณะสงฆ์ซึ่งประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศล ภายหลังจากทำวัตรเย็นตามปกติของแต่ละวัด ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
          ๓. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าถวายสักการะ ขอให้เข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ และ/หรือเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากทำวัตรเย็น ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่แต่ละวัดจัดขึ้น แทนการเข้าเฝ้า
ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
          เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปกติของแต่ละวัด ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
          ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
          ๑. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม
          ๒. แจ้งวัดไทยในต่างประเทศเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสม
          ๓. แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อทราบ
โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


------------------------------------------------------------------------


ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๕


          เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี เพื่ออนุวัตมาตรการด้านสาธารณสุขของทางราชการ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้
          ๑. เปิดให้เข้าลงนามถวายสักการะที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
          ๒. คณะสงฆ์ซึ่งประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
          ๓. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะ ขอให้เข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ และ/หรือเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่แต่ละวัดจัดขึ้น แทนการเข้าเฝ้า
          ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕


ไฟล์เอกสารประกอบ
มติ 480-2565 การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช.pdf |
ประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 1-2565.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,046