ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔

          วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวนวพร สิงหกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดงานทอดกฐินของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแต่ละวัดจะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสมุทรสงคราม และมาตรการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๖๑/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,451