พศจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่นักเรียน ปลูกฝังให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด

         วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่นักเรียนปลูกฝังให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล และโรงเรียนประกอบวิทยาเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า ๓๖๐ คน
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ๓. การมีงานทำมีอาชีพ และ ๔. การเป็นพลเมืองดี จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้นประกอบด้วยการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน,ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ กองพลพัฒนาที่ ๑ บรรยายให้ความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติในอดีต ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการเป็นพลเมืองดี การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

---------------------------------------------------------------
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,732