พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการอบรมเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการอบรมเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านริมแคว แพริมน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรม
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้บูรณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ที่จะประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถือเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่เป็นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ ๕ ปีถัดไป คือปีพุทธศักราช ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญผ่านหลักการและแนวคิด ๔ ประการคือ ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การเสริมสร้างความสามารถในการล้มแล้วลุกไว ๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และ ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นอีกกลไกที่สำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และแผนชี้นำการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม เพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทิศทางการพัฒนาประเทศ และศักยภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,790