งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๓

          วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน โดยได้ปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในสถานที่จัดงาน และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมอื่น โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง ผ่านทาง Facebook Live โดยมี คณะกรมการจังหวัด และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,862