ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          โดย ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับศูนย์ราชการสะดวก GECC ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัมพวา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางคนที ณ จุดบริการจุดเดียว One Stop Service ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทาง ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาล

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมขบวนเรือทอดผ้าป่า ยาวที่สุดในประเทศไทย" แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฯ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,900