พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์ วันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

          วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

          โดยมี พระมหาชาญชัย วิชฺชโย เจ้าอาวาสวัดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี โดยประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล ต่อด้วยถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระขนิษฐาธิราชการ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน อ่านสารพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ราย และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓ อีก จำนวน ๙ ราย

          หลังจากเสร็จกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จบแล้ว ประธานพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า ประธานสงฆ์พิจารณาผ่าป่า ประธานพิธีถวายผ้าไตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และถวายถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยธรรมแด่พระสงฆ์ สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบปัญหาสังคมด้านอื่นๆ โดยยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ทั้งจากภาคส่วนราชการ เอกชน ประชาชน และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้ จำนวน ๒๔๙,๕๔๙ บาท รวมกับยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๔,๙๒๙ บาท ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๔,๔๗๘ บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,936