ผอ.พศจ.สส. รับมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาทุน และการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี ๒๕๖๔"

          วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาทุน และการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔" ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ร่วมด้วย คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

          สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ได้ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ทั้งจากภาคส่วนราชการ เอกชน ประชาชน และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้ จำนวน ๒๔๙,๕๔๙ บาท รวมกับยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๔,๙๒๙ บาท ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๔,๔๗๘ บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,932