ผอ.พศจ.สส. รับมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาทุน และการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี ๒๕๖๔"

          วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาทุน และการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔" ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ร่วมด้วย คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

          สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ได้ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ทั้งจากภาคส่วนราชการ เอกชน ประชาชน และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้ จำนวน ๒๔๙,๕๔๙ บาท รวมกับยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๔,๙๒๙ บาท ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๔,๔๗๘ บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,417