สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่
วัด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส พิกัด
เพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระสมุทรวชิรโสภณ
ภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระปลัดเฉลิม อุจฺจโย
เจริญสุขารามวรวิหาร ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ พระครูสมุทรปัญญาพล
เทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระครูประภัศร์วรพินิจ
ช่องลม ต.บ้านปรก  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระครูสมุทรกิตติวัฒน์
ดาวโด่ง ต.คลองเขิน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระครูไพศาลสมุทรกิจ
ลาดเป้ง ต.นางตะเคียน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระครูพิศาลสมุทรกิจ
ปากลัด ต.คลองเขิน  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์
บางขันแตก ต.บางขันแตก  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ พระครูสมุทรวรคุณ
๑๐ ปากน้ำ ต.แควอ้อม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระครูสมุห์วิสุทธิ์ ธมฺมวิสุทฺโธ
๑๑ บางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระครูปิยธรรมากร
๑๒ สาธุชนาราม ต.บางแค  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระครูวิจิตรสมุทรการ
๑๓ บางกะพ้อม ต.อัมพวา  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ พระครูสมุห์ไพศาล อารยธมฺโม
๑๔ ปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์
๑๕ บางใหญ่ ต.กระดังงา  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ พระวชิรบดินทร์ ธมฺมสรโณ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) แห่งที่
วัด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส พิกัด
เกตการาม พระอารามหลวง ต.โรงหีบ  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ พระเทพสุเมธี

ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๓


ไฟล์เอกสารประกอบ
Buddhism-Provincial-Practice-Center2558.pdf |
จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 4.pdf |
จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 5-15.pdf |
จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม (ธ) แห่งที่ 1.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,267