ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓

          ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) (ก) ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบนี้


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,338