รายงานผลการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล๕” ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล๕”
ประจำปี ๒๕๖๕
หมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 7.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261