พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference System)

          โดยมี นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เลขานุการ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการ/กิจกรรม ในด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช แจกอาหารปรุงสุก และถุงยังชีพ โครงการตู้พระทำนำสุข โครงการล่องเรือหาโยม โครงการเรือปันสุข โครงการรถกับข้าวปันสุข โครงการรั้วปันสุข โครงการปันผักปันสุข โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยในวัด รวมถึงการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การมอบข้าวกล่อง อุปกรณ์ป้องกัน ชุด PPE หน้าการอนามัย แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สนับสนุนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,378