พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) โดยมี นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,388