คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ หมู่บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรี สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นั้น คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะสงฆ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงทาน สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, โครงการพุทธเกษตรสู้ภัยวิกฤตโควิด-19, โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการโรงทานเดลิเวอร์รี่, โครงการตู้พระทำนำสุข, โครงการตู้ปันสุข, โครงการล่องเรือหาโยม และโครงการชูธรรมนำชีวิต เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบระดับจังหวัด ได้แก่ หมู่บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา พร้อมรับการตรวจประเมิน และพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ขยายผลกับหมู่บ้านในจังหวัดให้มีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้านกับกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ ต่อไป โดยประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบถุงยังชีพศีล ๕ ปันสุข แก่ตัวแทน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต่อไป
          จากนั้น ประธานและคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เขายี่สาร เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การทำขนมจาก ขนมจากใบชะคราม การเผาถ่านไม้โกงกาง และการทำผ้ามัดย้อมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ถวายข้อมูลการดำเนินงาน
          ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถ่ายทอดสดการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ หมู่บ้านเขายี่สาร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับชมอีกด้วย

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,738