พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

          วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ ภายใต้โครงการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
          ในการนี้ พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า
          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา สำหรับยอดเงินบริจาคสมทบโครงการฯ จังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๗๙๕ บาท แบ่งเป็น จากคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน
๕๕๘,๔๓๐ บาท และจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐๒,๓๖๕ บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,404