พิธีมอบพัดรองนักธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และพิธีปิดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

          วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบพัดนักธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และพิธีปิดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานมอบพัดรองนักธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท จำนวน ๗๔ รูป และ นักธรรมชั้นเอก จำนวน ๗๙ รูป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
          จากนั้น พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
          ในการนี้ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี และการจัดอบรมฯ ว่า สืบเนื่องจาก สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นเอก ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะสงฆ์และภาครัฐ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ และโครงการอบรมก่อนสอบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์สามารถเรียนรู้และเข้าใจ และสอบได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานจากสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ จำนวนผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอกมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดพิธีมอบพัดนักธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ขึ้น
ณ วัดเพชรสมุทรวริวหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
          ทั้งนี้ มีพระภิกษุ สามเณร ที่สอบผ่านและได้รับมอบพัดรองนักธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จำนวน ๖๗ รูป โดยได้รับการอุปถัมภ์พัดรองฯ จาก พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 221,534