คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ หมู่บ้านคลองขุด จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม และพระครูปลัดเกรียงไกร สุทธิญาโณ เจ้าคณะตำบลบางแค เจ้าอาวาสวัดช่องลมวรรณาราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา นายชยกร นาคสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ นายสุภัทร ผลอินหอม กำนันบ้านคลองขุด นางนีรนุช ผลอินหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๗ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ปราชญ์หมู่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 162,288