ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

               เนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สอนงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฎิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศ าสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

               สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม ๒๕ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
               ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                    ๑. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
                    ๒. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
                    ๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุ บำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
                    ๔. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
                    ๕. ทำนุ บำรุง พุทธศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
                    ๖. ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด

               การจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

 

วิสัยทัศน์

"สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างคุณค่า และประสิทธิภาพการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน คืนสันติสุขสู่สังคมด้วยหลักพุทธธรรม"

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

               สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ จัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธ  รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศาสนาในระดับจังหวัด  ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

               จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
                    ๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
                    ๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
                    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
                    ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษารวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
                    ๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
                    ๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                    ๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รายนามผู้บริหาร

๑. นายสัจจา  วงศาโรจน์ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒. นางสาวสุภาพ  สุปัญจนันท์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. นางสมศรี  จินะวงษ์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
๔. นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. นายสุรพล  กรีถาวร ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๖. นายสมนึก  ดีหะสิงห์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๗. นายณฐกร  จิรภัคพงค์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘. นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
๙. นายแก้ว  ชิดตะขบ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐. นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมานุกูล ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๑. นายสมบัติ  พิมพ์สอน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๒. นางสาวมาลินี  สวยค้าข้าว ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ถึงปัจจุบัน

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,286